DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

PUK Komorniki Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PUK Komorniki Sp. z o.o. (http://maszwplywnaodplyw.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szczepaniak, biuro@pukkomorniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 89 34 416. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

 1. Budynek siedziby Spółki, przy ul. Zakładowej 1 w Komornikach (62-052)
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

budynek dwukondygnacyjny (parter i piętro). Budynek posiada wejście główne usytuowane od strony ulicy głównej. Biura Spółki znajdują się na parterze po prawej stronie, przed wejściem do biura należy zadzwonić dzwonkiem. Do budynku prowadzą schody wejściowe, brak windy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Główne drzwi jednoskrzydłowe.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Po wcześniejszym umówieniu osoby niepełnosprawne mogą zostać obsłużone w znajdującym się obok Siedziby Spółki budynku Bazy Autobusowej przy ul. Zakładowej 1.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – brak dostępu do budynku z powodu braku windy schodowej. W samym budynku również nie ma windy i nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, po lewej stronie znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania.

 

 1. Budynek Bazy Autobusowej, przy ul. Zakładowej 1 w Komornikach
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

budynek jednokondygnacyjny (parterowy). Budynek posiada cztery wejścia, wejście główne usytuowane jest od strony parkingu dla pracowników oraz 3 wejścia techniczne również usytuowane od strony parkingu służbowego. Biuro dyspozytorni znajduje się po lewej stronie od wejścia. Główne drzwi są jednoskrzydłowe.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim budynek jest dostępny.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się na parkingu służbowym, naprzeciwko wejścia do budynku Bazy.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania.

 

 1. Biura Obsługi Klienta , przy ul. Poznańskiej 6 w Łęczycy
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek dwukondygnacyjny (parter i piętro) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy. Do budynku dojeżdża się drogą wojewódzką nr 430, jadąc z kierunku Poznania należy skręcić w lewo na wysokości sklepu ogrodniczego lub komunikacją miejską (najbliższy przystanek linii 651 – Łęczyca/ul. Łęczycka). Następnie drogą dojazdową należy dotrzeć do bramy, która otwierana jest na żądanie przez pracowników BOK. Należy zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy furtce lub skontaktować się telefonicznie z pracownikami BOK. Na bramie znajduje się skrzynka, w której można składać dokumenty.

Budynek posiada cztery wejścia, wejście główne do Biura Obsługi Klienta, które usytuowane jest od strony parkingu oraz 3 wejścia techniczne dla pracowników Spółki (serwerownia, świetlik oraz szatnie pracowników kanalizacji). Dostęp do głównego wejścia za pomocą 3 schodów oraz podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi główne wejściowe są jednoskrzydłowe.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim budynek jest dostępny za pomocą podjazdu, znajdującego się po prawej stronie wejścia głównego. Obsługa klienta odbywa się wyłącznie na parterze, stąd wewnątrz budynku nie przewiduje się windy i platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania.

 

 1. Planowane działania w zakresie poprawy dostępności architektonicznej.

Spółka w okresie najbliższych 5 lat ma w planach budowę nowego budynku administracyjno-biurowego, który w założeniu ma spełniać wymagania dostępności architektonicznej .